• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

กิจกรรม " Advanced Engineering Workshop " ครั้งที่ 1

       เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรม Advanced Engineering Workshop ครั้งที่ 1  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 3  หน่วยงานที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูง  (Frontier Science)  ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม  นำโดย  ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  :  สดร.รศ.ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์  ผู้อำนวยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) : สซ.  และรศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทน.  ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทั้ง 3 หน่วยงานในการปฏิบัติการด้านวิศวกรรม  และจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาร่วมมือกัน  ตลอดจนมุ่งส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในการพัฒนาประเทศในอนาคต
      สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งแรกนี้  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  เปิดบ้านหลังใหม่ที่  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  ตอนรับพวกเรา นอกจากวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จากทั้ง  สทน.และสซ.  แล้ว  ยังมีนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา   ครู   อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมแล้วกว่า  150 คน  ในโอกาสนี้  สดร. ได้เปิดห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมจำนวนมากกว่า  10  ห้องให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชม  ตลอดจนเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาบนยอดดอยอินทนนท์   และกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ  บนดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้าเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ของไทย
      สำหรับการจัดกิจกรรม Advanced Engineering Workshop ครั้งที่ 2 และ 3 จะจัดที่สซ.  และสทน.  ในเดือนช่วงปลายเดือนสิงหาคม  และกันยายน  ตามลำดับ  ท่านที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2  ครั้งสามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้จากทั้ง 2  หน่วยงานต่อไป

เมนู