• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา

     พล.ร.ต.วัชระการุณยวนิชรองผสทน. (บริหาร) ได้รับมอบหมายจากสทน.ให้เป็นผู้แทนร่วมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2563 การมอบทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบเงินช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่เกิดถึงหกปีและมีฐานะยากจนซึ่งสทน.ได้ร่วมสนับสุนโครงการนี้เป็นจำนวน 20 ทุน

 

 

 

 

 

 


เมนู