• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

จัดประกวดโครงการนวัตกรรมอาหารฉายรังสีภายใต้แนวคิดอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชิงทุนการศึกษามูลค่า 130,000 บาท

Image

 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดประกวดโครงการนวัตกรรมอาหารฉายรังสีภายใต้แนวคิดอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชิงทุนการศึกษามูลค่า 130,000  บาท

 

ด้วยคนไทยที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลอาหารฉายรังสีที่ถูกต้องจนเกิดความกังวลและเข้าใจผิดทำให้อาหารฉายรังสีไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรเพื่อเป็นการยกระดับการรับรู้เรื่องการฉายรังสีในอาหารอย่างคลอบคลุมให้กับคนไทย

โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยแบ่งคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันไว้ 2 ประเภทคือ

ประเภทอุดมศึกษา

  • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาและมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปีที่ 1-4) หรือเทียบเท่า
  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเป็นทีมๆละไม่เกิน 3 คน
  • สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ไม่จำกัดคณะ
  • ผู้สมัครสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่มีก็ได้

 

ประเภทบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

  • ผู้สมัครต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย
  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเป็นทีมๆละไม่เกิน 3 คน
  • สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ไม่จำกัดคณะ

 

โดยเปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่ 15 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลผู้เข้ารอบชิง 10 ทีมในเดือนสิงหาคม 2563

 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสทน.และกระบวนการฉายรังสี

Download ใบสมัครได้ที่ www.tint.or.th และ www.facebook.com/thai.nuclear

ส่งใบสมัครและข้อเสนอผลงานมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563


เมนู