• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

สารจากผู้อำนวยการประจำเดือนพฤษภาคม 2563

    สารจากผสทน. : สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้กิจกรรมสำคัญที่คณะผู้บริหารสทน.ได้ดำเนินการคือการผลักดันให้เกิดระเบียบใหม่และเป็นการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกของสทน.คือระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกการทำสัญญาจ้างและค่าตอบแทนของที่ปรึกษาหรือผู้เชียวชาญพ.ศ.2563 ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาหลายฝ่ายอาจจะประสบปัญหาในกรณีต้องการมีที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องจากภายนอกมาช่วยทำให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็วถูกต้องและสมบูรณ์แบบมากขึ้นที่ผ่านมาสทน.ไม่สามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาได้เพราะไม่มีระเบียบรองรับผมเชื่อว่าระเบียบนี้จะช่วยให้สทน.ปฏิบัติงานที่เราอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญมากนักได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังปรับปรุงแก้ไขระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 รายละเอียดของระเบียบฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกคนกลุ่มที่ต้องปฏิบัติงานด้านรังสีให้ได้รับค่าเสี่ยงภัยทางรังสีตลอดจนเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเสี่ยงภัยทางรังสีสำหรับเจ้าหน้าที่เป็นรายวันในกรณีปฏิบัติงานไม่เกิน 15 วันต่อเดือนซึ่งระเบียบ 2 รายการข้างต้นได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสทน.เรียบร้อยแล้ว

 

รูปภาพจาก : web.tcdc.or.th


เมนู