• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

งานปรับปรุงระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนของศูนย์ฉายรังสีอัญมณี

ราคากลางปีย้อนหลัง

งานปรับปรุงระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนของศูนย์ฉายรังสีอัญมณีจำนวน 1 งาน

 


เมนู