พิมพ์

งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออก/นำเข้า

         สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมีหน่วยงานที่ให้บริการการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออกหรือสินค้านำเข้าโดยทำหน้าที่วิเคราะห์สินค้าและออกใบรับรองปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าประเภทอาหารและผลิตผลทางการเกษตรและอื่นๆที่จะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและยังเป็นการสนับสนุนสินค้าในภาคอุตสาหกรรมของประเทศอีกด้วย

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออก

งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้านำเข้า

  

อัตราค่าบริการการวัดรังสีตัวอย่างสินค้านำเข้าหรือตัวอย่างสินค้าส่งออก

และออกหนังสือแจ้งผลการตรวจวัดรังสีส่งออก /ภายในประเทศ/ตัวอย่างอื่นๆ

รายการราคาVAT(%)ราคารวมVATหน่วย
การวัดรังสีในตัวอย่างสินค้านำเข้าหรือส่งออกและออกหนังสือรับรอง (รังสีบีตา)1,5001051,605บาท/ตัวอย่าง
การวัดรังสีในตัวอย่างสินค้านำเข้าหรือส่งออก /ภายในประเทศ/ตัวอย่างอื่นๆและออกหนังสือรับรอง (รังสีแกมมา)1,5001051,605บาท/ตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์Sr-90 ในสินค้าตัวอย่าง7,476.64523.368,000บาท/ตัวอย่าง
กรณีขอหนังสือรับรองฉบับใหม่เนื่องจากต้องการเพิ่มเติมหรือใบแทนฉบับที่สูญหาย20014214บาท/ฉบับ
กรณีขอหนังสือรับรองฉบับใหม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ20014214บาท/ฉบับ

 

ทั้งนี้ อ้างถึงประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ที่  3/2560 เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประกาศ ณ วันที่  25 มกราคม  2560 ให้มีผลบังคับวันที่  1 มีนาคม  2560 เป็นต้นไป

<< คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศฯ >>      << บันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับบริการ >>

 

สถานที่ติดต่อ

งานบริการวัดรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออก/นำเข้า

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

โทรศัพท์ : 02-4019-889 ต่อ 1142, 037-392-907 , 037-392-901 - 6 ต่อ 1815

โทรสาร : 037-392-907

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >