พิมพ์

งานบริการฉายรังสีอาหารสมุนไพรและอื่นๆ

 

ศูนย์ฉายรังสีเปิดให้บริการฉายรังสีผู้ประกอบการที่มีปริมาณน้อย/ทดลองหรือไม่เกิน 1 ตู้ฉายรังสีดังนี้ 

 • ปริมาณรังสีต่ำ - ปานกลาง  วันพฤหัสบดี  สัปดาห์ที่ 2 หรือ 4 ของทุกเดือน
 • ปริมาณรังสีสูง                  วันพฤหัสบดี  สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน

      

ศูนย์ฉายรังสีให้บริการฉายรังสีแกมมาแก่บุคคลทั่วไปโดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถฉายรังสีนั้นมีหลากหลายชนิดเช่นสมุนไพรเครื่องเทศ ผลิตผลทางการเกษตรอาหารแปรรูปอาหารสัตว์ผลไม้ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เป็นต้น   โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการฉายรังสีดังนี้

 1. ยับยั้งการงอก (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดไม่เกิน 1 กิโลเกรย์)
 2. ชะลอการสุก (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดไม่เกิน 2 กิโลเกรย์)
 3. ควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลง (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดไม่เกิน 2 กิโลเกรย์)
 4. ลดปริมาณปรสิต (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดไม่เกิน 4 กิโลเกรย์)
 5. ยืดอายุการเก็บรักษา   (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดไม่เกิน 7 กิโลเกรย์)
 6. ลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค  (ปริมาณรังสีดูดกลืน 2-20 กิโลเกรย์)
     *กรณีเป็นอาหารปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดต้องไม่เกิน 10 กิโลเกรย์
 7. การปลอดเชื้อ (สเตอริไลเซชัน) (ปริมาณรังสีดูดกลืน 15 – 50 กิโลเกรย์)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารเผยแพร่การฉายรังสี

 

ขั้นตอนขอรับการบริการฉายรังสี

 1. ลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทางโทรศัพท์e-mail หรือติดต่อด้วยตนเอง
 2. ลูกค้ากรอกข้อมูล/จัดเตรียมเอกสารแล้วส่งให้กับศูนย์ฉายรังสีทางE-mail หรือ fax ดังนี้ 

  -           แบบคำขอฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอาหาร (FM-01)

  -           แบบคำขอรับหนังสือรับรองการฉายรังสี (FM-126) **หากต้องการใบรับรองฯ Certificate of Gamma Irradiation

  กรณีลูกค้าใหม่ (ส่งเอกสารเพิ่มเติมทาง E-mail หรือ fax ดังนี้)

  -           สัญญาขอรับบริการฉายรังสี (FM-08)

  -           หลักฐานตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ของสัญญาขอรับบริการฉายรังสี (FM-08)

  -           ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (ใบสบ.5)1)

 3. ลูกค้ารอรับใบประเมินราคาหรือเอกสารตอบรับอื่นๆที่เป็นการยืนยันการให้บริการจากศูนย์ฉายรังสีฯทางe-mail , fax หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
 4. ลูกค้ามาส่งของตามวันและเวลาที่ได้รับการยืนยันจากศูนย์ฉายรังสีฯพร้อมถือเอกสารหลักฐานในข้อ 3.มาในวันส่งของ 

  กรณีลูกค้าใหม่ (ส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันส่งของดังนี้)

               -          สัญญาขอรับบริการฉายรังสี (FM-08)**ตัวจริง

  -           หลักฐานตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ของสัญญาขอรับบริการฉายรังสี (FM-08) **ตัวจริง

 5. ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้จากศูนย์ฉายรังสีฯเมื่อมีการส่งของเรียบร้อยแล้วทางe-mail , fax หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
 6. ลูกค้าดำเนินการชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมส่งหลักฐานยืนยันมาให้ศูนย์ฉายรังสีฯทางe-mail , fax หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
 7. ลูกค้ามารับของตามวันและเวลาที่ได้รับการยืนยันจากศูนย์ฉายรังสีฯพร้อมถือเอกสารหลักฐานในข้อ 3.มาในวันรับของ
 8. ศูนย์ฉายรังสีจะดำเนินการตรวจสอบการชำระค่าบริการก่อนส่งของคืนให้ลูกค้า**หากยังไม่ได้ชำระจะไม่สามารถรับของกลับได้
 9. ศูนย์ฉายรังสีจะดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ลูกค้าหลังจากรับของกลับไปแล้วดังนี้

-           ใบแจ้งผลปริมาณรังสี**ตัวจริง

-           หนังสือรับรองการฉายรังสีแกมมาCertificate of Gamma Irradiation**ตัวจริง (หากขอไว้)

-           ใบแจ้งหนี้**ตัวจริง

-           ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี**ตัวจริง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:1)  กรณีผลิตภัณฑ์เป็นอาหารจะต้องแสดงฉลากอาหารฉายรังสีที่ได้รับเลขสารบบอาหารฉายรังสีจากอย.แล้ว

                   บนผลิตภัณฑ์และให้นำสำเนาใบสบ.5 ส่งให้แก่ศูนย์ฉายรังสีเมื่อทำการยื่นขอรับบริการฉายรังสีอาหารนั้นๆ

           2)  การยกเลิกงานของลูกค้าจะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันนัดส่งของอย่างน้อย1 วันทำการ

 

 

 

การบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการฉายรังสี

1.ควรเป็นกล่องลูกฟูกหนา 5 ชั้นหรือเป็นกล่องลูกฟูกที่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถวางซ้อนกันได้หลายชั้นโดยไม่บุบหรือยุบตัว

2.บรรจุผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่กล่องไม่ควรมีพื้นที่ว่างหรืออัดแน่นจนกล่องเสียรูปทรง

3.น้ำหนักต่อกล่องไม่ควรหนักจนเกินไปหรือควรมีน้ำหนักต่อกล่องประมาณ 10 กก.

 

ตัวอย่างการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

 
 

ตัวอย่างการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง 

วิธีการทดสอบที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสี

Absorbed dose

        Range (kGy)

 

วิธีการทดสอบ

 

ชนิดของตัววัดปริมาณรังสี

5-50ISO/ASTM 51276 : 2019 (E) Standard Practice for Use of a Polymethylmethacrylate Dosimetry SystemRed-Perspex 4034
1-15ISO/ASTM 51275:2013 (E) Standard Practice for use of a radiochromic film dosimetry systemNylon Thin Film (FWT-60-00)
0.1-1.0

ISO/ASTM 51540:2004 Practice for use of a radiochromic liquid dosimetry system

Opti-Chromic (FWT-70-83M)

 

ดาวน์โหลดเอกสารการขอรับบริการฉายรังสี

 

ดาวน์โหลดแผนที่

 

 

ศูนย์ฉายรังสีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

37 หมู่ 3 เทคโนธานีต.คลองห้า

อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-401-9889  ต่อ 6101 - 6103 หรือ 02-577-4168

โทรสาร   02-577-1945           Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


มาตรฐานการปฏิบัติงาน