พิมพ์

งานบริการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

การให้บริการฉายรังสีแกมมาเพื่อทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) ในผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ภายนอก

                                                                                  

1.  การบริการ


          การให้บริการฉายรังสีแกมมาเพื่อทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) ในผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ภายนอก  ที่ปริมาณรังสีสูงสุดไม่เกิน  50  กิโลเกรย์2.  ข้อบ่งใช้/ข้อควรระวัง

          ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีการบรรจุมาแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่คงทน  ถาวร  ป้องกันการปนเปื้อนภายหลังจากการฉายรังสีได้  โดยบรรจุในกล่องหรือภาชนะอื่นๆที่สมบูรณ์แข็งแรง  สามารถวางซ้อนกันได้หลายชั้น  โดยไม่บุบหรือยุบตัว  และรับฉายรังสีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ปริมาณรังสีสูงสุดไม่เกิน  50  กิโลเกรย์

 

3.  รูปการจัดวางผลิตภัณฑ์


4.  ข้อกำหนดด้านความสะอาด

          การให้บริการฉายรังสีแกมมาเพื่อทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) ในผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ภายนอก  โดยฉายรังสีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ปริมาณรังสีสูงสุดไม่เกิน  50  กิโลเกรย์

 

5.  ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์

          ผลิตภัณฑ์ต้องบรรจุอยู่ในหีบห่อย่อยที่พร้อมใช้งาน  เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Contamination) หลังการฉายรังสี

6.  การประกันคุณภาพการฉายรังสี

          ผลิตภัณฑ์จะได้รับปริมาณรังสีต่ำสุดและสูงสุดเป็นไปตามที่ลูกค้าร้องขอ  โดยใช้ตัววัดปริมาณรังสีที่เหมาะสมและได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับทุติยภูมิขึ้นไป  โดยติดตั้งตัววัดปริมาณรังสีในตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำงานประจำวัน  โดยจะดำเนินการจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการทำการวัดการกระจายของรังสีของผลิตภัณฑ์นั้นๆ (Product Dose Mapping)

7.  การชี้บ่งผลิตภัณฑ์

          มีขั้นตอนการชี้บ่งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์  โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงกระบวนการฉายรังสีของผลิตภัณฑ์นั้นๆ8.  การส่งมอบผลิตภัณฑ์

          ลูกค้าจะเป็นผู้มาส่งและรับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง  ณ  ศูนย์ฉายรังสี  (คลองห้า)

 

>>>ขั้นตอนขอรับการบริการฉายรังสีและเอกสารเข้ารับบริการ<<<

นโยบายระบบบริหารคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ระบบ ISO 13485 ศูนย์ฉายรังสี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >