พิมพ์

งานบริการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี

 

  หลักการและเหตุผล

     เทคโนโลยีด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากลทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินความสามารถของบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสามารถในการดำเนินการทดสอบได้อย่างมีความสามารถทัดเทียมกันและไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

      ฝ่ายประกันคุณภาพสทน.ได้จัดทำระบบคุณภาพเพื่อการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายตามมาตรฐานISO/IEC 17024:2012 และอ้างอิงตามรูปแบบการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9712:2012

  

 

 

ตารางกำหนดการทดสอบอาชีพบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ประจำปี 2565 (Download)

 

ตารางกำหนดการทดสอบอาชีพบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ประจำปี 2564 (Download)

 

                                          

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 ประจำปี 2564 

รายชื่อผู้สอบ/ผู้คุมสอบสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

ประกาศผลสอบ

หมายเหตุ :ผู้สมัครสามารถยื่นความจำนงค์ขอสอบซ่อมภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติได้อีก 2 ครั้งโดยขอสอบซ่อมเฉพาะในภาค/ส่วนที่สอบไม่ผ่านเช่นสามารถขอสอบซ่อมภาคทฤษฎีเฉพาะส่วนความรู้เฉพาะทั้งนี้การสอบซ่อมจะกระทำได้หลังการทดสอบครั้งแรกไปแล้วอย่างน้อย 30 วันและต้องไม่เกิน 2 ปี 

 

 

 

- วิธีการยื่นเอกสารการสมัครสำหรับผู้ขอรับการรับรองครั้งแรก

ขั้นตอนการยื่นขอการรับรอง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับการรับรองได้ 2 ช่องทางดังนี้

1.ยื่นคำขอด้วยตัวเองที่สถาบันผ่านสำนักงานส่วนหน้า (Tint One-stop service) 

          ณ อาคาร 9 ชั้น 1 สทน.บางเขนโทร. 02-4019889 ต่อ 5990 สายตรง 02-5790743 โทรสาร 02-5790220

2.ยื่นคำขอผ่านช่องทางอื่นๆเช่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางอีเมล

          ฝ่ายประกันคุณภาพสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120

          หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (สุนทรีนาคแท้)

 **หากคำขอรับการรับรองบุคลากรและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน : เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอชำระค่าบริการทางอีเมล/โทรสาร หรือช่องทางอื่นที่ผู้ยื่นคำขอสะดวก**

หมายเหตุ :กรณีผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการให้บริการของสถาบันฯเช่นการรับคำขอการทดสอบ/ประเมินและการรับรองหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากรโดยสถาบันหรือผู้ที่ได้รับการรับรองเช่นความสามารถจรรยาบรรณและการอ้างอิงการรับรองไม่ถูกต้อง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางอีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

- วิธีการเข้ารับการทดสอบ / แบบฟอร์มต่างๆ

 

- ค่าธรรมเนียมในการขอรับการทดสอบ

ผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าบริการตามที่สถาบันกำหนดดังนี้

 รายการ อัตราค่าบริการ  
 ค่าบริการรับรองบุคลากรสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 1 8,025.00 บาท
 ค่าบริการรับรองบุคลากรสาขาการถ่ายภาพด้วยรังสีระดับ 2 16,050.00 บาท
 ค่าสอบซ่อมภาคทฤษฎี 995.10 บาท
 ค่าสอบซ่อมภาคปฏิบัติ 3,210.00 บาท

 

หมายเหตุ:: **สถาบันฯได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17024:2012 จากสมอ.เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

         **ใบรับรองนี้มีอายุ 2 ปีและสามารถนำใบรับรองมาขอรับการทดสอบรับรองบุคลากรตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17024:2012 ภายหลังสถาบันฯได้รับการรับรองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

- ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ฝ่ายประกันคุณภาพสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 5920/1131 โทรสาร 037-392913

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.tint.or.th

 

 

 

 

ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ 

 

px; height:800px;" frameborder="1"/>

 

-  เอกสารเผยแพร่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 

- เอกสารเผยแพร่ รูปแบบการรับรอง

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >