• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือการประเมินความเสี่ยงภัยและแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติและการใช้เทคนิคไอโซโทปในทางอุทกวิทยา

 

การประเมินความเสี่ยงภัยและแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติ

 

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์และฟิงเกอร์พรินต์เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงภัยและการแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติซึ่งรวมไปถึงการประเมินอัตราการกัดเซาะชายฝั่งและแหล่งกำเนิดของตะกอนตามแนวชายฝั่งการสำรวจทางน้ำใต้ดินเพื่อประเมินการรั่วซึมของอ่างเก็บน้ำการประเมินความเสี่ยงภัยจากการกัดกร่อนหน้าดินและดินถล่มการเตือนภัยจากแผ่นดินไหวด้วยเทคนิคการวัดเรดอน

 

ผู้รับผิดชอบหลัก –ขนิษฐาศรีสุขสวัสดิ์

 

การใช้เทคนิคไอโซโทปในทางอุทกวิทยา

 

การพัฒนาเทคนิคนิวเคลียร์และบูรณาการร่วมกับเทคนิคอื่นๆเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลเช่นการสำรวจและประเมินกลไกการเกิดและการเคลื่อนตัวของน้ำบาลและการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในชั้นหินต่างๆผู้รับผิดชอบหลัก –เกียรติพงษ์คำดีงานวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาและบีตาวิเคราะห์โดยวิธีเพิ่มความเข้มข้น(ระเหย) วัดรังสีด้วยเครื่องวัดชนิด Low background gas proportional alpha-beta counter ค่าบริการ 1500 บาท/ตัวอย่าง

 

ผู้รับผิดชอบ –ขนิษฐาศรีสุขสวัสดิ์

เมนู