• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ด้านสุขภาพ

 

1.เภสัชรังสีและไอโซโทปรังสี

 

พัฒนาเภสัชรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็งที่พบมากในประเทศไทยเช่นมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งการพัฒนานี้รวมไปถึงการเตรียมสารไอโซโทปรังสีและการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเพื่อศึกษาระบบการผลิตเครื่องกำเนิดไอโซโทปรังสีการพัฒนาเครื่องทำภาพถ่ายรังสีสำหรับสัตว์ทดลองและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติยังมีการเตรียมแผนงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากเครื่องไซโคลตรอนที่มีการวางแผนจะก่อสร้างในอนาคตอีกด้วย

           

ผู้รับผิดชอบหลัก

          เภสัชรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็ง –นิภาวรรณปรมาธิกุล, กนกพรบุญศิริชัย, สุวิมลเจตะวัฒนะ, วิราณีศรีเวียง

          ระบบการผลิตเครื่องกำเนิดรังสี –กลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

          การพัฒนาเครื่องทำภาพถ่ายรังสี –กลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

 

2.ชีววัสดุและสมุนไพร

 

พัฒนาวัสดุอุปกรณ์สำหรับประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์เช่นการพัฒนาแผ่นกรองเมมเบรนแทรคเอตช์และงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้รังสีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรชนิดต่างๆเช่นการใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ตลอดจนงานพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยางเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและรังสีแกมมา

           

ผู้รับผิดชอบหลัก

          การพัฒนาแผ่นกรองเมมเบรนแทรคเอตช์ –พิพัฒน์พิเชษฐ์พงศ์

          การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ –วชิราภรณ์ผิวล่อง

          การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยาง –พิริยาธรสุวรรณมาลา

 

3.การวิเคราะห์ผลจากการได้รับรังสี

 

วิเคราะห์ผลดีและผลเสียต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับรังสีเช่นการศึกษาผลกระทบของการได้รับรังสีด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเซลล์เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและการศึกษาศักยภาพของรังสีต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติการก่อภูมิแพ้ในอาหารทะเล

           

ผู้รับผิดชอบหลัก

          การศึกษาผลกระทบของรังสีด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเซลล์ –พิมพ์พรอุทยารัตน์

          การศึกษาศักยภาพของรังสีต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติการก่อภูมิแพ้ในอาหารทะเล –เสาวพงศ์เจริญ

เมนู