• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ด้านความปลอดภัย

 

 

1.ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

 

ทำการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเครื่องปฏิกรณ์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้สารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของอุบัติเหตุในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

           

ผู้รับผิดชอบหลัก –กัมปนาทซิลวา

 

2.การป้องกันผลกระทบจากรังสี

 

พัฒนาอุปกรณ์กำบังรังสีประจำตัวบุคคลเสื้อผ้าชุดปฏิบัติการสำหรับทำงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีในประเทศไทยและศึกษาการเคลื่อนที่ของสารกัมมันตรังสีด้วย Monte Carlo Simulations ทั้งในกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และการใช้รังสีทางการแพทย์เพื่อหามาตรการความปลอดภัยทางด้านรังสี

           

ผู้รับผิดชอบหลัก –อุดรยังช่วย

 

3.การจัดการและจัดเก็บสารกัมมันตรังสี

 

ศึกษาการจัดการและจัดเก็บสารกัมมันตรังสีระดับต่ำซึ่งอาจเกิดจากการทดลองภายในสถาบันฯหรือหน่วยงานอื่นที่ใช้สารกัมมันตรังสีรวมทั้งศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีเช่นปริมาณไอโซโทปรังสีในดินหรือในแหล่งน้ำรอบบริเวณอาคารจัดเก็บกากกัมมันตรังสีของศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์

           

ผู้รับผิดชอบหลัก

          สารกัมมันตรังสีระดับต่ำ - จันทนี แจ่มแสงทอง

          การศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี - ขนิษฐา ศรีสุขสวัสดิ์

เมนู