• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงรายไตรมาส (เฉพาะรายการที่ไม่ได้ลงในระบบ e-GP) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564


เมนู