• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ปรพกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63117170549)

 


เมนู