• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ของสทน.องครักษ์ (จำนวน๑๐ตัว) ประจำปี๒๕๖๔จำนวน๑งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เมนู