พิมพ์

จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยนักวิจัย) จำนวน๑๒เดือน (นางสาวณฤดีศรีสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ้างชิ้นงาน)