• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087320498)


เมนู