พิมพ์

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฉายรังสีประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือณอุทยานวิทยาศาสตร์จังหวัดขอนแก่นของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)