• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฉายรังสีประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือณอุทยานวิทยาศาสตร์จังหวัดขอนแก่นของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


เมนู