• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกาศร่าง TOR ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคารายการซื้อMo-99/Tc-99m Generator จำนวน100 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087502491) วันที่ประกาศ 26/08/64 สิ้นสุด 31/08/64

ร่าง TOR

ร่าง TOR

 

ร่างประกาศ 

 

 

ร่างเอกสารประกวด

 


เมนู