พิมพ์

ร่างTOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคารายการราคาจ้างจัดส่งเภสัชภัณฑ์รังสีสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพและต่างจังหวัดจำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087495635)

ร่าง TOR

ร่างประกาศ

 

ร่างเอกสารประกวด