• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ร่าง TOR ร่างประกาศร่างประกวดรายการจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานสำหรับศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕จำนวน๑โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087327385) ประกาศณวันที่ 24/08/2564 - 27/08/2564

ร่าง TOR

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา


เมนู