• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ร่างประกาศราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 330 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077544429) ปรพกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2564

ร่างประกาศ

 

ร่างเอกสาร

ร่าง TOR


เมนู