พิมพ์

ร่างTOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างสร้างสถานีสื่อสารออนไลน์ผ่าน YouTube Channel ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037018261) ประกาศณวันที่ 05/03/2564 สิ้นสุด 10/03/2564

ร่างTOR

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวด