• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ร่างTOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง๖ตำแหน่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน๑ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017154957) ประกาศวันที่ 10/02/2564 สิ้นสุดวันที่ 16/02/2564

ร่าง TOR

ร่างประกาศ

ร่างเอกสาร


เมนู