• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ร่างTOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่อง Capillary Electrophoresis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027032959) ประกาศวันที่ 08/02/2564 สิ้นสุดวันที่ 11/02/2564

ร่าง TOR

ร่างประกาศ

ร่างเอกสาร


เมนู