• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ร่าง TOR ร่างประกาศร่างประกวดรายการประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีปี๒๕๖๔จำนวน๑โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017147581) ประกาศณวันที่ 02/02

TOR

ประกาศ

เอกสารประกวด


เมนู