• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ร่าง TOR ร่างประกาศร่างประกวดรายการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมการบริการประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลจำนวน 1 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017489381) ประกาศณวันที่ 29/01/2564 สิ้นสุด 03/02/2564

ร่าง TOR

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวด


เมนู