พิมพ์

ร่างTOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างจ้างสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017205115) ประกาศณวันที่ 18/1/2564 สิ้นสุด 21/1/2564

ร่างTOR

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวด