• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ร่างTOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง๖ตำแหน่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน๑ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017154957) ประกาศวันที่ 12/01/2564 สิ้นสุดวันที่ 15/01/2564)

ร่าง TOR

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวด


เมนู