• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ร่างTOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน๑ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127086209) ประกาศวันที่ 15/12/2563 สิ้นสุดวันที่ 18/12/2563

ร่าง TOR

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา


เมนู