• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ร่าง TOR ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคารายการประกวดราคาซื้อเตาเผาตัวอย่าง 1 เตาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63117251720) ประกาศณวันที่ 24/11/2563 สิ้นสุด 27/11/2563

ร่างTOR

ร่างประกาศ

ร่างเอกสาร


เมนู