• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ร่างTOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคารายการประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง 6 ตำแหน่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63117067691) ประกาศณวันที่ 12/11/2563 สิ้นสุด 17/11/2563

ร่างTOR

ร่างประกาศ

ร่างเอกสาร


เมนู