• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลางของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097053216)

 


เมนู