• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานสำหรับศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕จำนวน๑โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087327385)


เมนู