• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกวดราคาซื้อเครื่อง Capillary Electrophoresis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027032959)


เมนู