• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน๑ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127086209)


เมนู