พิมพ์

ประกวดราคาประกาศ TOR อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63117170549) ประกาศณวันที่13/11/2563 สิ้นสุดวันที่ 18/11/2563

ประกาศ

ประกวด

TOR