• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)

เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนบีมพลังงานสูง (Electron Beam)

 

 

ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาพอิเล็กตรอนพลังงานสูงไว้ที่ศูนย์รังสอัญมณีเพื่อให้บริการฉายรังสีแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและงานวิจัยต่างๆ

 

ลักษณะของเครื่องเร่งเครื่องนี้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงสามารถปรับเปลี่ยนพลังงานได้ในช่วง 8 MeV-21.5 Mey ที่ กําลังงานสูงสุดที่ 10 kW ปริมาณรังสีสูงสุดใต้ลําอนุภาคเฉลี่ยต่อรอบ 25kGy/รอบปริมาณรังสีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือนักวิจัยซึ่งได้จากการปรับความเร็วของสายพานตัวเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนบีมผลิตโดยบริษัท Mevex Corporation Ltd.รุ่น MB 20-16 ประเทศแคนาดา

 


      

  

ประโยชน์ของเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนบีมสามารถนํามาใช้ในการฉายรังสีอัญมณีเพื่อเปลี่ยนสีหรือใช้ในการปรับปรุงวัสดุอื่นๆรวมทั้งสําหรับงานบริการหรืองานวิจัยซึ่งอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่ได้จากเครื่องเร่งอนุภาคเมื่อนํามาฉายอัญมณีจะทําให้เกิดความร้อนเฉพาะที่สูงมากอาจทําให้อัญมณีแตกร้าวได้จึงต้องมีการระบายความร้อนด้วยน้ําแต่อย่างไรก็ตามอิเล็กตรอนที่ได้จากเครื่องอนุภาคสามารถให้ปริมาณรังสีดูดกลืนแก่อัญมณีสูงกว่ารังสีแกรมมาจึงทําให้ผิวของอัญมณีมีสีสันที่สดสวยกว่า

 


     

เมนู