• Thai ไทย (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)
Image

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
    
     1. โครงสร้าง     
     2.ข้อมูลผู้บริหาร
         2.1 คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการ
         2.2 คณะผู้บริหารสทน.
     3.อำนาจหน้าที่
     4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     5.ข้อมูลการติดต่อ
     6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         6.1 ข้อบังคับหรือระเบียบขององค์การมหาชน
         6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การประชาสัมพันธ์
     
     7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     8.Q&A
     9. Social Network
         9.1 Facebook
         9.2 Twitter
         9.3 Youtube
          

ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

     10.แผนการดำเนินงาน
     11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
     12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

     13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

     14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     17. E-service
           17.1 Tint Market
           17.2 Tint NSW

ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
     20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           20.1. ผลการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก
           20.2.รายงานประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     29.แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตละประพฤติมิชอบ
     30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร     
     35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
     36. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี     
     37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

     39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
     40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
     41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อย10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
     42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน