Super User

Super User

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปีงบประมาณ 2561

จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 8 สทน. คลองห้า จำนวน 1 งาน

 

 

ปีงบประมาณ 2561

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ

 

 

ปีงบประมาณ 2561

จ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 
 
 

ปีงบประมาณ 2561

จ้างปรับปรุงทดแทนระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง

 

 

งานเก็บรักษากากกัมมันตรังสี

 

 

 

งานบริการถอดกากต้นกำเนิดรังสี

 

 

 

งานบริการขนส่งกากกัมมันตรังสี

 

 

 
Page 1 of 17