Get Adobe Flash player

งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาที่มีความพร้อมในการให้บริการ ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด และการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาอื่นๆ แก่ผู้ที่มาขอใช้บริการฉายรังสี และสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยใช้ระยะดำเนินการประมาณ 20 วันทำการ

          ทั้งนี้ศูนย์ฉายรังสีได้รวบรวมเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและราคาการตรวจวิเคราะห์ของวัตถุดิบสมุนไพร(เกณฑ์ทั่วไป)  วัตถุดิบสมุนไพร(เกณฑ์ตาม WHO)  เครื่องสำอาง(มอก.152-2555) อาหารหมักดอง(เช่น ปูเค็ม ปลาร้า เป็นต้น)  ยาแคปซูลสมุนไพร

 

ประเภทของการให้บริการ

 1. การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดก่อนฉายรังสีเพื่อใช้ในการ กำหนดปริมาณรังสีที่เหมาะสม และการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดหลังฉายรังสีเพื่อให้ มั่นใจว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์  มาตรฐานของสินค้าชนิดนั้นๆ
 2. การตรวจหาเชื้อก่อโรคที่สำคัญๆในผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง เช่น  Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium spp., Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus. Salmonella spp. เป็นต้น
 3. การจำแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์โดยเครื่อง VITEK®2 Systems ของบริษัท bioMérieux, Inc.

 

     ปัจจุบันศูนย์ฉายรังสีได้รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทาง จุลชีววิทยาตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขใบรับรองเลขที่ 1234/56 โดยขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมีรายละเอียดดังนี้

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025:2005

ผลิตภัณฑ์  :  วัตถุดิบสมุนไพร และเครื่องเทศ

วิธีการ        :  AOAC Official Method 2002.07 Detection and Quantification of Total Aerobic Microorganisms SimPlate Total Plate Count-Color Indicator (TPC-CI) Method

ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์

1. กรอกแบบฟอร์มใบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (FM-IC-54)

                 ข้อควรระวัง

                 1.1 หากท่านต้องการขอใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อที่อยู่ และชื่อตัวอย่าง ลักษณะตัวอย่างจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย

                1.2 ลูกค้าควรตรวจสอบตัวสะกดของชื่อที่อยู่ ชื่อตัวอย่าง และลักษณะตัวอย่างให้ถูกต้อง เนื่องจากศูนย์ฉายรังสีจะออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาตามที่ลูกค้าแจ้งมา

                 1.3 ส่งเอกสารแบบฟอร์มใบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (FM-IC-54 ) ให้ศูนย์ฉายรังสี โดยสามารถส่งได้หลายวิธี เช่น ทาง FAX ที่เบอร์ 02-5771945, E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือมาส่งใบคำขอรับบริการด้วยตนเอง

                

2. ศูนย์ฉายรังสีออกใบแจ้งหนี้, ใบยืนยันการให้บริการเพื่อแจ้งวันส่งตัวอย่าง และวันที่ได้รับผลการวิเคราะห์

ส่งให้ลูกค้า โดยเมื่อลูกค้าได้รับแล้วจะต้องดำเนินการชำระค่าบริการ แล้วนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

                 2.2  โดยทั่วไปห้องปฏิบัติการจะดำเนินให้แล้วเสร็จและออกหนังสือแจ้งผลให้ผู้ขอรับบริการภายใน 20 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับตัวอย่างและนับจากวันที่ชำระค่าบริการแล้ว (เว้นแต่จะตกลงกับลูกค้าเฉพาะราย)

 

3. การจัดส่งตัวอย่าง

ลูกค้าจัดส่งตัวอย่างตามวันที่ทางศูนย์ฉายรังสีแจ้ง โดยลูกค้าจะต้อง

-     เป็นผู้สุ่มตัวอย่างเอง

-     กรณีวัตถุดิบสมุนไพรและเครื่องเทศ ที่อยู่ในขอบข่ายการขอการรับรอง (เป็นผง ใบ ชิ้น ที่มีลักษณะแห้ง) ให้ส่งตัวอย่างที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 150 กรัม ต่อ 1 ตัวอย่างเท่านั้น

-     กรณีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ส่งตัวอย่างที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 150 กรัม ต่อ 1 ตัวอย่าง แต่สามารถจัดส่งได้น้อยกว่า 150 กรัม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห์/ผู้จัดการวิชาการ

-     หากลูกค้ามีความต้องการส่งตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของปฏิบัติการ ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห์/ผู้จัดการวิชาการเป็นผู้พิจารณา โดยต้องคำนึงถึงว่าไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์ และทางห้องปฏิบัติการฯมีนโยบายจะไม่คืนตัวอย่างให้แก่ลูกค้า

-     ใส่ภาชนะหรือถุงปิดสนิท

-     ควรมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับลักษณะของตัวอย่าง เช่น

 • กรณีสินค้าที่ต้องเก็บในสภาวะแช่เย็น ควรบรรจุในกล่องที่สามารถเก็บความเย็นได้

                        โดยมีน้ำแข็งหรือ ice pack ในการช่วยรักษาอุณหภูมิของตัวอย่าง

 • กรณีสินค้าที่ต้องเก็บในสภาวะแช่แข็ง ควรบรรจุในกล่องที่สามารถเก็บความเย็นได้

                        โดยลักษณะของตัวอย่างที่จัดส่งจะต้องอยู่ในสภาพที่เป็นของแข็งไม่ละลาย

-      ติดฉลากระบุชื่อตัวอย่างให้ถูกต้องตรงตามชื่อตัวอย่างที่ระบุในแบบฟอร์มใบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (FM-IC-54)

-      หากลูกค้าขอตรวจวิเคราะห์ก่อนและหลังฉายรังสีให้ลูกค้าระบุมาในฉลากตัวอย่างด้วย ว่าตัวอย่างใดก่อนฉายและตัวอย่างใดหลังฉายรังสี

 

นโยบายของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

1. ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ส่งงานต่อให้แก่ ห้องปฏิบัติการภายนอก (External provider) ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการไม่สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์เองได้

2. ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ดำเนินการตัดสินใจและแปลผลว่าเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ (Specification หรือ Standard) ในรายงานผลการวิเคราะห์

3. กรณีที่พบว่าตัวอย่างมีปัญหาหรือการเบี่ยงเบนจากสภาพปกติ แต่ลูกค้ายืนยันที่จะส่งตัวอย่างดังกล่าวเพื่อตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการจะระบุปัญหาหรือการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นลงในช่องหมายเหตุ ของแบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาฉบับภาษาไทย (FM-IC-61) หรือ แบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาฉบับภาษาอังกฤษ (FM-IC-62) โดยใช้ข้อความ

-       “....(ระบุความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น)...... ปัญหาและการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบต่อผล     การวิเคราะห์ได้ ซึ่งห้องปฏิบัติการจะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว”

-       “…….(ระบุความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น)...... may be affected the results and is not responsible of the laboratory in this case”

 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยานำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์

1. วัตถุดิบสมุนไพร
รายการตรวจวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์
Total Plate Count* AOAC 2002.07 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Total Yeast & Mold Count USP38:2015 Chapter 62 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Total Coliform & Escherichia coli Count AOAC 2005.03 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Enterobacteria

In house method by Simplate®

Enterobacteriaceae

โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Staphylococcus aureus USP38:2015 Chapter 62 พบ/ไม่พบต่อ 1 กรัม/มิลลิลิตร
Pseudomonas aeruginosa USP38:2015 Chapter 62 พบ/ไม่พบต่อ 1 กรัม/มิลลิลิตร
Salmonella spp. USP38:2015 Chapter 62 พบ/ไม่พบต่อ 10 กรัม/มิลลิลิตร
Clostridium spp. USP38:2015 Chapter 62 พบ/ไม่พบต่อ 10 กรัม/มิลลิลิตร
Bile tolerant gram negative bacteria USP38:2015 Chapter 62 Probable Number of Bacteria per g or ml of Product
Total Anaerobic Plate Count Compendium of method Chapter 23 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร

* ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

2. ยาสมุนไพร
รายการตรวจวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์
Total Plate Count USP38:2015 Chapter 61 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Total Yeast & Mold Count USP38:2015 Chapter 62 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Escherichia coli USP38:2015 Chapter 62 พบ/ไม่พบต่อ 1 กรัม/มิลลิลิตร
Staphylococcus aureus USP38:2015 Chapter 62 พบ/ไม่พบต่อ 1 กรัม/มิลลิลิตร
Pseudomonas aeruginosa USP38:2015 Chapter 62 พบ/ไม่พบต่อ 1 กรัม/มิลลิลิตร
Salmonella spp. USP38:2015 Chapter 62 พบ/ไม่พบต่อ 10 กรัม/มิลลิลิตร
Clostridium spp. USP38:2015 Chapter 62 พบ/ไม่พบต่อ 10 กรัม/มิลลิลิตร
Bile tolerant gram negative bacteria USP38:2015 Chapter 62 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Total Anaerobic Plate Count Compendium of method Chapter 23 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
3. เครื่องสำอาง
รายการตรวจวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์
Total Plate Count FDA BAM, Chapter 23 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Total Yeast & Mold Count FDA BAM, Chapter 23 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Escherichia coli ISO21150 : 2006 พบ/ไม่พบต่อ 1 กรัม/มิลลิลิตร
Staphylococcus aureus ISO22718 : 2006 พบ/ไม่พบต่อ 1 กรัม/มิลลิลิตร
Pseudomonas aeruginosa ISO22717 : 2006 พบ/ไม่พบต่อ 1 กรัม/มิลลิลิตร
Clostridium spp. USP38:2015 Chapter 62 พบ/ไม่พบต่อ 1 กรัม/มิลลิลิตร
4. อาหาร
รายการตรวจวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์
Total Plate Count FDA BAM, Chapter 3 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Total Yeast & Mold Count FDA BAM, Chapter 18 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Total Coliform & Escherichia coli Count AOAC 2005.03 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Staphylococcus aureus FDA BAM, Chapter 12 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
AOAC 2003.11 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
In house method by DMSc F 2006 พบ/ไม่พบต่อ 0.1 กรัม/มิลลิลิตร
Bacillus cereus FDA BAM, Chapter 14 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Clostridium perfringens FDA BAM, Chapter 16 โคโลนีต่อกรัม/มิลลิลิตร
Salmonella spp. FDA BAM, Chapter 5 พบ/ไม่พบต่อ 25 กรัม/มิลลิลิตร
5. น้ำผลไม้เข้มข้น
รายการตรวจวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์
Presumptive taint producing Alicyclobacillus IFU Method on the Detection of taint producing Alicyclobacillus in Fruit Juices. (IFU Method No.12)

โคโลนีต่อ 0.1กรัม หรือ

โคโลนีต่อ 0.01กรัม

พบ/ไม่พบต่อ 1 กรัม

 

ขั้นตอนการร้องเรียนบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

1. กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ใบรับข้อร้องเรียน FM-IC-21

2. ส่งเอกสารมายังศูนย์ฉายรังสี โดยสามารถส่งได้หลายวิธี เช่น ทาง FAX ที่เบอร์ 02-5771945 , E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือมาส่งแบบฟอร์มข้อร้องเรียนด้วยตนเอง

3. ศูนย์ฉายรังสีจะแจ้งท่านกลับเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่าน

 

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหาร ศูนย์ฉายรังสี โทร. 02-401-9889 ต่อ 6101 , 6103

 

 

เอกสารในการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

ดาวน์โหลดแผนที่

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.