Get Adobe Flash player

งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 

ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาที่มีความพร้อมในการให้บริการ ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด และการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาอื่นๆ แก่ผู้ที่มาขอใช้บริการฉายรังสี และสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยใช้ระยะดำเนินการประมาณ 20 วันทำการ

          ทั้งนี้ศูนย์ฉายรังสีได้รวบรวมเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและราคาการตรวจวิเคราะห์ของวัตถุดิบสมุนไพร(เกณฑ์ทั่วไป)  วัตถุดิบสมุนไพร(เกณฑ์ตาม WHO)  เครื่องสำอาง(มอก.152-2555) อาหารหมักดอง(เช่น ปูเค็ม ปลาร้า เป็นต้น)  ยาแคปซูลสมุนไพร

ประเภทของการให้บริการ

 1. การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดก่อนฉายรังสีเพื่อใช้ในการ กำหนดปริมาณรังสีที่เหมาะสม และการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดหลังฉายรังสีเพื่อให้ มั่นใจว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์  มาตรฐานของสินค้าชนิดนั้นๆ
 2. การตรวจหาเชื้อก่อโรคที่สำคัญๆในผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง เช่น  Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium spp., Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus. Salmonella spp. เป็นต้น
 3. การจำแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์โดยเครื่อง VITEK®2 Systems ของบริษัท bioMérieux, Inc.

     ปัจจุบันศูนย์ฉายรังสีได้รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทาง จุลชีววิทยาตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขใบรับรองเลขที่ 1234/56 โดยขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมีรายละเอียดดังนี้

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025:2005

ผลิตภัณฑ์: วัตถุดิบสมุนไพร และเครื่องเทศ

วิธีการ : AOAC Official Method 2002.07 Detection and Quantification of Total Aerobic Microorganisms SimPlate Total Plate Count-Color Indicator (TPC-CI) Method

ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

1. กรอกแบบฟอร์มใบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (FM-IC-54)

ข้อควรระวัง

1.1 หากท่านต้องการขอใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อที่อยู่ และชื่อตัวอย่าง ลักษณะตัวอย่างจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย

1.2 ลูกค้าควรตรวจสอบตัวสะกดของชื่อที่อยู่ ชื่อตัวอย่าง และลักษณะตัวอย่างให้ถูกต้อง เนื่องจากศูนย์ฉายรังสีจะออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาตามที่ลูกค้าแจ้งมา

1.3 ส่งเอกสารแบบฟอร์มใบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (FM-IC-54) ให้ศูนย์ฉายรังสี โดยสามารถส่งได้หลายวิธี เช่น ทาง FAX ที่เบอร์ 02-5771945 , E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือมาส่งใบคำขอรับบริการด้วยตนเอง

1.4 รอการตอบกลับจากทางศูนย์ฉายรังสีเพื่อยืนยันวันส่งตัวอย่าง และวันที่ได้รับผลการวิเคราะห์ โดยทั่วไปห้องปฏิบัติการจะดำเนินให้แล้วเสร็จและออกหนังสือแจ้งผลให้ผู้ขอรับบริการภายใน 20วันทำการนับแต่วันที่ได้รับตัวอย่างและนับจากวันที่ชำระค่าบริการแล้ว (เว้นแต่จะตกลงกับลูกค้าเฉพาะราย)

2. ศูนย์ฉายรังสีออกใบแจ้งหนี้,ใบยืนยันการให้บริการเพื่อแจ้งวันส่งตัวอย่าง และวันที่ได้รับผลการวิเคราะห์ ส่งให้ลูกค้า โดยเมื่อลูกค้าได้รับแล้วจะต้องดำเนินการชำระค่าบริการ แล้วนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

3. การจัดส่งตัวอย่าง

ลูกค้าจัดส่งตัวอย่างตามวันที่ทางศูนย์ฉายรังสีแจ้ง โดยลูกค้าจะต้อง

- เป็นผู้สุ่มตัวอย่างเองอย่างน้อย 150 กรัมต่อ 1 ตัวอย่าง

- ใส่ภาชนะหรือถุงปิดสนิท

- ควรมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับลักษณะของตัวอย่าง เช่น

- กรณีสินค้าที่ต้องเก็บในสภาวะแช่เย็น ควรบรรจุในกล่องที่สามารถเก็บความเย็นได้ โดยมีน้ำแข็งหรือ ice pack ในการช่วยรักษาอุณหภูมิของตัวอย่าง

- กรณีสินค้าที่ต้องเก็บในสภาวะแช่แข็ง ควรบรรจุในกล่องที่สามารถเก็บความเย็นได้ โดยลักษณะของตัวอย่างที่จัดส่งจะต้องอยู่ในสภาพที่เป็นของแข็งไม่ละลาย

- ติดฉลากระบุชื่อตัวอย่างให้ถูกต้องตรงตามชื่อตัวอย่างที่ระบุในแบบฟอร์มใบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (FM-L01)

- หากลูกค้าขอตรวจวิเคราะห์ก่อนและหลังฉายรังสีให้ลูกค้าระบุมาในฉลากตัวอย่างด้วย ว่าตัวอย่างใดก่อนฉายและตัวอย่างใดหลังฉายรังสี

4. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหาร ศูนย์ฉายรังสี โทร. 02-401-9889 ต่อ 6101 , 6103

 

 

เอกสารในการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

ดาวน์โหลดแผนที่

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.