บริการวิชาการและฝึกอบรม

หลักสูตรความรู้ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เบื้องต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ฝ่ายบริการวิชาการ     สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ   (องค์การมหาชน)   หรือ    สทน.

มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านรังสีของ  สทน.

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้  ตามช่องทางดังนี้

    

1.ติดต่อทางโทรศัพท์ : 064 - 936-7417 หรือ 02 - 401-9889 ต่อ 5914, 5112  

2.ติดต่อทางเมล์ :   supattra@tint.or.th    และ    somboon@tint.or.th    และ    thanyaluk@tint.or.th                 

                                   

******************************************


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครของ ทุกหลักสูตร และส่งใบสมัครพร้อม สำเนาวุฒิการศึกษา  ตามอีเมล์ด้านล่างในใบสมัคร 

 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบก่อนส่งใบสมัครทุกหลักสูตร  :

         ในกรณีที่สถาบันแจ้งยกเลิกการฝึกอบรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า    ๕    วันทำการ                                                                

         สถาบันขอสงวนสิทธิในการคืนเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น   ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอย่างอื่น

 


การฝึกอบรมหลักสูตร

“ความรู้ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เบื้องต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์”

“Basic Reactor Engineering Course”

ณ ห้องประชุม 303 อาคารขจัดการกากกัมมันตรังสี (อาคาร 9)

ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จตุจักร กรุงเทพฯ

ปิดรับสมัคร ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2566

.....................................

หลักการและเหตุผล

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัย พัฒนา บริการ ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และมีเครื่องมือหลักที่ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนิวเคลียร์ ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นฐานในด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และเครื่องปฏิกรณ์วิจัย และเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์ รวมทั้งเพิ่มขึดความสามารถของเครื่องปฏิกรณ์ในด้านการศึกษา และการวิจัย รวมทั้งพัฒนาการศึกษา และ การพัฒนาด้านนวัตกรรม นอกจากนั้นความรู้พื้นฐานทางด้านนิวเคลียร์ และรังสียังสามารถใช้เพื่อให้สามารถสื่อสารกับสังคมและสาธารณชนเกี่ยวกับความรู้ทางด้านนิวเคลียร์ และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหลักสูตรนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือของ NuHRDeC-JAEA แห่งประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรของ สทน. บุคคลภายนอกจากภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ พื้นฐานทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ฟิสิกส์รังสี ทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ พื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์มอลไฮโดรลิค กลศาสตร์ของไหล การทดลองเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ระบบความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย การควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่จากแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และการจัดการกากกัมมันตรังสี ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และวิวัฒนาการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อให้สามารถสื่อสาร และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสาธารณชน อันจะนำไปสู่การยอมรับการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

• บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ของ สทน. และผู้สนใจ
• มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลา

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวนรวมประมาณ 15 คน

ระยะเวลาของการฝึกอบรม

รวม 5 วันทำการ


สถานที่ฝึกอบรม

ห้องประชุมอาคาร 9 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


วิธีการฝึกอบรม

ภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ การทดลองจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย การทดสอบ การเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย และตอบข้อซักถาม


วิทยากร

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก NuHRDeC-JAEA ประเทศญี่ปุ่น

วิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก


หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม

หัวข้อวิชาในการฝึกอบรมมีรายละเอียดดังแนบ


หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม

ฝ่ายจัดการเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

และฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


การสมัครฝึกอบรม

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร (เอกสารประกอบ) ได้ที่ somboon@tint.or.th (นายสมบูรณ์)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหตุ ข้าราชการสามารถเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว


รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสมบูรณ์ มีภู่ ฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-401-9889 ต่อ 5914


หากสนใจหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1Ellll8oc2sFX5pKWGB-FkfO8HoUXMErj/view?usp=sharing

หรือเเสกนเอกสารได้ที่         

                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)

9/9 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 5914, 5112 9/9 moo 7   

T. Sai moon A. Ongkharak, Nakorn Nayok 26120 Tel : 02-4019889 Ext. 5914, 5112 www.tint.or.th


เอกสารประกอบ
Draft of Basic Reactor Engineering Course_2023
ใบสมัคร