กรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมงานสทน.

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าดูงานตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Alicyclobacilli spp. ในตัวอย่างนำ้ผลไม้เข้มข้น ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ สทน. คลอง 5 เทคโนธานี

https://www.facebook.com/pg/thai.nuclear/photos/?tab=album&album_id=10157190512549734