Get Adobe Flash player

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ห้องปฏิบัติตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี งานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างน้ำได้รับการรับรอง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005

 

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการกากกัมมันตรังสี

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

งานให้บริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างน้ำและตัวอย่างน้ำเสีย

ได้รับการรับรอง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005

จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายการทดสอบ การวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาและบีตา

และการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีแกมมาของ Cs-137 และ Co-60

ในตัวอย่างน้ำและตัวอย่างน้ำเสีย

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของงานให้บริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีในด้านความน่าเชื่อถือ มีความมั่นใจในคุณภาพของงานให้บริการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีจึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีให้มีมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005

 

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดค่ากัมมันตภาพรังสี ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

 

1

23

4

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.