Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

ลงนามความร่วมมือด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสทน.และกฟผ.

18 รูปภาพ · Updated 4 วันที่แล้ว

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สทน.ลงนามความร่วมมือกับ กฟผ. เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่ผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สทน. และ กฟผ. มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสร้างตระหนักเกี่ยวกับประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ การมีความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ระหว่าง สทน. และ กฟผ. ครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าว ที่สำคัญในการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทั้ง สทน. และ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้ง การส่งเสริมการเรียนรู้ทางนิวเคลียร์ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่เข้าใจง่ายจะทำให้เกิด การจดจำและสามารถสื่อสารถ่ายทอดต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง สทน. และ กฟผ. นี้ สทน. จะดำเนินการสร้างเครื่องมือการวัดรังสีเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจเรื่องรังสีว่ามีอยู่ในธรรมชาติรอบตัว โดย สทน. จะจัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ รวมทั้ง ให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับรังสีในธรรมชาติและหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีด้วย

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.