Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน.,สสนก.และกรมอุตุฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 นายพรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และนายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืิอทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่าง สสนก. อต.และสทน. ร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญ โดยพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เสริมสร้าง สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ด้่านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และด้่านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติให้เข้ามาทำงานร่วมกัน ให้เกิดความเข้มแข็งให้กับทั้ง 3 องค์กร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/pg/thai.nuclear/photos/?tab=album&album_id=10156590194744734

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.