Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน. ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 

ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีรักษารวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เพื่อผลิตนักฟิสิกส์การแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยสทน.จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้ายฟิสิกส์การแพทย์รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาในอนาคต

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.