Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน. ลงนามความร่วมมือสถาบันฟิสิกส์พลาสมา ประเทศจีน วิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสม่า

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับองค์การด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประเทศจีน (Chinese Academy of Sciences) โดย ดร. ยุนเตา ซง ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทน. และ สถาบันฟิสิกส์พลาสมา ประเทศจีน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลงานวิจัยด้านพลาสมา และฟิวชั่นของทั้งสองประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร อันนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านพลาสมาและฟิวชั่นให้เกิดขึ้นในประเทศ โดยมี ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้
 
จากการที่ สทน.ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศทั้งสิ้น 14 มหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่น และพลาสมา เพื่อให้เกิดการรวมตัวกับในการสร้างผลงานวิจัยอันนำไปสู่การแสวงหาพลังงานที่สำคัญในอนาคต และสทน. มีแผนการดำเนินงานจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและพลังงานฟิวชั่นของประเทศไทยขึ้น สถาบันฟิสิกส์พลาสมา Chinese Academy of Sciences ของประเทศจีนจึงเป็นอีกหน่วยงานที่ สทน. ให้ความสนใจและเชิญเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายสำคัญในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นของประเทศ
 
ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการ สทน. เปิดเผยว่า สถาบันฟิสิกส์พลาสมา Chinese Academy of Sciences(ASIPP) มีความก้าวหน้า ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลาสมาและพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเครื่องโทคาแทค Experimental Advanced Superconducting  Tokamak (EAST) รวมทั้ง ยังเป็นองค์กรที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นของ ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของโลกที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ การร่วมมือกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างบุคลากรการวิจัยและวิศวกรของไทย ให้ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านนี้ และความมุ่งหวังสูงสุดคือ ทั้งไทยและจีนร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่น เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติสำหรับวิศวกร นักฟิสิกส์และนักเรียนนักศึกษาของไทยได้ใช้งานได้ในอนาคตอันใกล้ หากสำเร็จแล้วห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิวชั่นแห่งชาตินี้ จะเป็นห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่น แห่งแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 



สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.