Get Adobe Flash player

สมัครงาน

         ,  

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการทำงานและผลงาน (ถ้ามี)

สามารถสมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่ :

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 037-392-925 , 02-401-9889 ต่อ 1129
หรือสมัครทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ (NEW!!)

ตำแหน่งนักกฎหมาย สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ (NEW!!)

ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ฉายรังสี 

ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน สังกัดฝ่ายเดินเครื่องปฏิกรณ์ ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชำนาญการ สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (บริการ) (NEW!!)

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ฉายรังสี 

 ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

 ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน สังกัดฝ่ายเดินเครื่องปฏิกรณ์ ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ 

 ตำแหน่งนักกฎหมาย สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ  


 

 

 

 

 

 


 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ฉายรังสี (NEW!!)

ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ  

ตำแหน่งนักพัสดุ สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

ประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๒ ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง 

ประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๒ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ฟิสิกส์นิวเคลียร์) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์  

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ฟิสิกส์นิวเคลียร์) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์  

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง  

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ (เครื่องกล) สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง  

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ (คอมพิวเตอร์) สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง  
 

 


 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.