Get Adobe Flash player

สมัครงาน

         ,  

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการทำงานและผลงาน (ถ้ามี)

สามารถสมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่ :

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 037-392-925 , 02-401-9889 ต่อ 1129
หรือสมัครทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


      >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

 ตำแหน่งนักเภสัชกร สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี (NEW!!)

 ตำแหน่งนักเภสัชกร สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี (NEW!!)

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี (NEW!!)

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี (NEW!!)

 ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

 ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

 ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ สังกัดกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ 

 ตำแหน่งนักกฎหมาย สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

 ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง 

 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสมา สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง 

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชำนาญการ สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ตำแหน่งนักบริหารโครงการชำนาญการ สังกัดฝ่ายบริหารโครงการ 

 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 

 


     >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<< 

ผู้ช่วยช่างเทคนิค (NEW!!)

ผู้ช่วยนักพัสดุ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

เจ้าหน้าที่ขับรถฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ (NEW!!!) 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ (NEW!!)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชำนาญการ สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ตำแหน่งนักบริหารโครงการชำนาญการ สังกัดฝ่ายบริหารโครงการ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง 

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสมา สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง 

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพ 

 


  

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ (NEW!!)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพ 

  

 


 

ตำแหน่งนักบริหารโครงการชำนาญการ สังกัดฝ่ายบริหารโครงการ (NEW!!)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพ (NEW!!)

ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง (NEW!!)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสมา สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง (NEW!!)

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  
 

 


 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.