Get Adobe Flash player

สมัครงาน

         ,  

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการทำงานและผลงาน (ถ้ามี)

สามารถสมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่ :

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 037-392-925 , 02-401-9889 ต่อ 1129
หรือสมัครทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


      >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

 

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ตรวจพิสูจน์อาหาร) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ (New!!)

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ปรับปรุงพันธ์พืชด้วยรังสี) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ (New!!)

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ (New!!)

 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือทางนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (New!!)

 

 ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ (CRM) สังกัดฝ่ายการตลาดและการขาย กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ (E-Commerce) สังกัดฝ่ายการตลาดและการขาย กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการกากกัมมันตรังสี ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายจัดการกากกัมมันตรังสี ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ธาตุหายาก) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งนักเภสัชกร สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งนักเภสัชกร สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน สังกัดศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ (ปิดรับสมัคร)

 ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ปิดรับสมัคร)

  

 

  

  


     >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<< 

 

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านควบคุมทรัพย์สินและคลังพัสดุ (NEW)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 


 

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ 

ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน สังกัดศูนย์เครื่องปฏิกรณ์

ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ) สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปฏิบัติการ-ชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ) ปฏิบัติการ-ชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (เลขานุการ) สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

ตำแหน่งนักบริหารโครงการ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ สังกัดฝ่ายบริหารโครงการ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ฉายรังสี 

 

 

 


  

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ฉายรังสี 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

   

 


 

ประกาศเรียกผู้ผ่านลำดับที่ 2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ สังกัดศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี 

ประกาศเรียกผู้ผ่านลำดับที่ 2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ) สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ประกาศเรียกผู้ผ่านลำดับที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (เลขานุการ) 

ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปฏิบัติการ-ชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ) ปฏิบัติการ-ชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (เลขานุการ) สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ฉายรังสี 

ตำแหน่งนักบริหารโครงการ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ สังกัดฝ่ายบริหารโครงการ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  
 

 


 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.