Get Adobe Flash player

สมัครงาน

         ,  

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการทำงานและผลงาน (ถ้ามี)

สามารถสมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่ :

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 037-392-925 , 02-401-9889 ต่อ 1129
หรือสมัครทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


      >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

 ตำแหน่งนักเภสัชกร สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี (NEW!!)

 ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (NEW!!)

 ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (NEW!!)

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ฉายรังสี 

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปฏิบัติการ-ชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ) ปฏิบัติการ-ชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

 ตำแหน่งนักบริหารโครงการ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ สังกัดฝ่ายบริหารโครงการ 

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (เลขานุการ) สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์  

 ตำแหน่งนักเภสัชกร สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 

  

  

   

  

  

 


     >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<< 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

   

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์ฉายรังสี (NEW!!)

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งนักเภสัชกร สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 

ตำแหน่งนักเภสัชกร สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี

ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ สังกัดกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งนักกฎหมาย สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

 

 

 


  

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 

ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ สังกัดกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งนักกฎหมาย สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชำนาญการ สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 


  

 


 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี (NEW!!)

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี (NEW!!)

ตำแหน่งนักเภสัชกร สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี (NEW!!)

ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ สังกัดกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งช่างเทคนิคชำนาญงาน สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

ประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักกฎหมาย สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ ลำดับที่ 3 

ตำแหน่งนักกฎหมาย สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชำนาญการ สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  
 

 


 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.